Авторски права
Йордан Йорданов & ДанТЕС 21
Вие, посетителят на този сайт
Приемате и сте съгласен
със следните условия:
Настоящия документ съдържа Общите условия на индивидуален договор за използване на предоставяните от фирма „ДанТЕС 21”търговски услуги и информационни ресурси.
I Общи разпоредби
1.Условия за ползване на уебсайт http://zdrave.otbg.eu
1.1. Тези Общи условия учредяват основата на пълно споразумение между http://zdrave.otbg.eu и Клиента във връзка със Съдържанието на Договор за продажба на стоки и/или услуги и представляват неразделна част от Договора.
чл.1. Използвайки платформата на http://zdrave.otbg.eu, се счита, че Вие сте запознати със Съдържанието на тези Общи условия , приемате ги и сте съгласни да ги спазвате без ограничения и безусловно. В случай,че не сте съгласни и не приемате без ограничения и безусловно тези условия - Моля, не използвайте този уебсайт!
Ал./1/.Услугите,предоставени от http://zdrave.otbg.eu се предлагат на основата на „КАКТО Е, КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ.” В този смисъл публикуваната на http://zdrave.otbg.eu информация не представлява предложение,препоръка,съвет за закупуване на даден продукт и/или услуга. Тя има единствено осведомителна цел и е обект на периодична актуализация и промяна.
2. ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ
чл.2. При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, цитираните термини и изрази имат следното правно значение:
т.1.”ДанТЕС 21” е фирма, вписана в Търговския регистър по описа на СГС със седалище и управление; гр.София, ул. "Клокотница 2" и адрес на упражняване на дейността - София ул. "Самуил" 94.
т.2. Уебсайт/сайт/ e официално регистриран проект в Интернет по смисъла на The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), включващ информация, достъпна чрез своя уникален адрес (URL) по протокол- HTPP, HTPPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и състояща се от програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
т.3. Сайтът на „ДанТЕС 21” е http://zdrave.otbg.eu и представлява информационно средство,чрез което се извършва възмездно предоставяне на стоки и /или услуги от разстояние, след изрично изявление от страна на Клиента, използвайки електронни средства.
т4. Ел.поща - е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения чрез стандартизирани протоколи през Интернет мрежа.
т.5. Е-mail - e посочен от Клиента електронен пощенски адрес,с който Клиента се идентифицира и извършва регистрация в сайта на фирма „ДанТЕС 21.”
т.6. Електронно изявление - е словесно изявление, представено в писмена форма чрез общоприет стандарт за преобразуване,разчитане и визуално представяне на информацията.
т.7. Електронен документ - е електронно изявление, записано върху магнитен,оптичен или друг носител, който предоставя възможност за възпроизвеждане.
т.8. Електронна търговия - е предоставянето на услуги на информационното общество и предоставянето на стоки на физически и юридически лица в Интернет.
т.9. Електронен формуляр – е електронна форма,в която се въвеждат клиентски данни.
т.10. Доставчик на услуги - е физическо или юридическо лице,което предоставя услуги на посетителите на този проект.
т.11. Доставчик на стока - е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
т.12. Търговец - е всяко физическо или юридическо лице,което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги, или сключва сам или чрез трето лице договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор.
т.13. Производител - е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид, или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара; се представя за производител,като поставя върху стоката опаковката й или върху техническата и търговската документация за нея своето име и фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
т.14. Потребител на стока- е всяко физическо лице,което придобива стоки,които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност,както и всяко физическо лице, което като страна по договор ,съгласно българското законодателство,действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.
т.15. Клиент - е всяко физическо или юридическо лице,което придобива стоки или ползва услуги, които не са, или са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън или в рамките на своята търговска или професионална дейност.
т.16.Договор за продажба от разстояние е всеки Договор, сключен въз основа на предложение от Доставчика до Клиента като част от система за продажба на стоки и/или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на Договора страните не са били във физически контакт помежду си.
т.17.Продажна цена – е крайната цена за бройка, или за определено количество стока и/или услуга. В продажната цена не се включват разходите за доставка на стоките.
т.18. Тарифно тегло на стока- е действителното или общото обемно тегло на пратките,като се таксува по-голямата величина,то се закръгля на цял кг.
т.19. Обемно тегло на стока- изчислява се по формулата –обща ширина/ см. х дължина/ см. х височина /см. разделено на 6000.
т.20. При изрично изявление на получателя на услугата- означава,че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
т.21. Предоставяне на услуги чрез електронни средства- е предоставянето на услуги,при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка,включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията,като услугата изцяло се осъществява чрез използване на електромагнитни средства.
т.22.Предоставяне на услуги от разстояние- е предоставянето на услуги,при което страните не се намират едновременно на едно и също място.
т.23. Случайно събитие – е обстоятелство,чието наличие към момента на сключването на Договора не е било в обективна или субективна възможност да бъде предвидено и което обстоятелство прави изпълнението на сключения договор обективно невъзможно.
т.24. Непреодолима сила-е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер,възникнало след сключването на Договора.
т.25.Форсмажорни обстоятелства- всяка изключителна ситуация или събитие ,извън контрола на страните,която пречи на някоя от тях да изпълни своите задължения по Договора и която не може да бъде приета за грешка или небрежност от тяхна страна. Включва без ограничения- война,революция,терористичен акт,затваряне на граници,епидемии,природни катастрофи или други климатични катаклизми,които имат сериозно въздействие и от двете страни.
3.СТРАНИ ПО ДОГОВОР
чл.3./ал.1./ Страни по договор за продажба на стоки от разстояние са:
ф-ма ДанТЕС 21 от една страна като Доставчик на стоки и/или услуги от разстояние и всяко физическо и юридическо лице- от друга страна като Клиент.
/ал.2./ Клиенти на http://zdrave.otbg.eu могат да бъдат:
т.1. всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице.
т.2. юридически лица. В този случай те не са потребители по смисъла на ЗЗП.
4. ОБЩИ УСЛОВИЯ
чл.4. Настоящите Общи условия са нерезривна част от програмния продукт на http://zdrave.otbg.eu.
/ал.1./ Настоящите Общи условия урегулират взаимоотношенията между фирма ’’ДанТЕС 21’’, наричан в Договора – ’’ДОСТАВЧИК ’’ и Потребителя съгл.чл.3./ал.1,ал.2/, наричан КЛИЕНТ.
/ал.2./ Общите условия са приети от фирма „ДанТЕС 21” на 10.05. 2010 г. на основание чл.16 от ЗЗД и чл. 298 от ТЗ.
5. ПРЕДМЕТ
чл.5. Предмет на Настоящите общи условия е:
т.1. Договор за продажба от разстояние, уреждащ всички взаимоотношения и последствия,възникнали във връзка със или вследствие на регистрация на http://zdrave.otbg.eu, заявка за закупуване на продуктите, изложени на сайта,заплащане,изпращане,получаване и не само,осъществени от http://zdrave.otbg.eu както и употребата,прочитта и извличането на информация на всяка една част от виртуалните страници на http://zdrave.otbg.eu
/ал.1/ Уебсайта http://zdrave.otbg.eu предоставя комплекс от ресурси и услуги, а именно;
т.1. Възможност за избор, поръчка и доставка на бързооборотни стоки и не само, при преференциални условия и ниски цени, включително зареждане на магазини на територията на страната.
т.2. съвместна дейност с Дистрибутори от цялата страна във всички сфери на търговията.
т.3. каталог с подредени по теми електронни препратки към страници на външни уебсайтове.
т.4. възможност за реклама на стоки,услуги,търговски марки на http://zdrave.otbg.eu
т.4.онлайн консултации по отношение на избор на стоки и услуги,както и пълно съдействие при необходимост от страна на http://zdrave.otbg.eu
т.5. участие в онлайн търгове.
т.6. бизнес сътрудничество с юридически и физически лица на територията на цялата страна с цел предоставяне на необходими за тях и /или техни Клиенти стоки и услуги на дребно и едро от чуждестранни сайтове, независимо от местонахождението на последните.
т.7. други услуги,които развива и разширява.
/ал.2/ ф-ма „ДанТЕС 21 Оод” има право да променя технологията,дизайна и вида на предлаганите услуги по всяко време и по своя преценка,като извести Клиента в 7 дневен срок на http://zdrave.otbg.eu
т.6. РЕГИСТРАЦИЯ. Задължения при регистрация.
чл.6./ал.1./ За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на стоки и/или услуги чрез http://zdrave.otbg.eu , Клиента следва предварително да изпълни следните задължителни последователни технически стъпки в електронния регистрационен формуляр на страницата на http://zdrave.otbg.eu:
т.1. да се регистрира,като предостави актуална и пълна информация относно собствената си самоличност , /наричана от тук нататък с общото наименование – КЛИЕНТСКИ ДАННИ / и всички изискуеми от регистрационния формуляр реквизити /за физически лица/ както и информация,свързана с правния статут- /с посочен актуален адрес за кореспонденция/за Клиенти- юридически лица.
т.2. да изрази изрично волята си на съгласие с Настоящите общи условия,съгласно чл.1.
/ал.2/. Клиента гарантира,че предоставените от него клиентски данни в процеса на регистрация са верни.
/ал3./ с извършване на регистрация , Клиента дава своето съгласие въведените от него клиентски данни в регистрационния формуляр да бъдат използвани и съхранявани от http://zdrave.otbg.eu за целите на Настоящите общи условия.
/ал.4/ Клиента носи пълна отговорност за актуализирането на въведените от него данни.
т.7. ИНФОРМАЦИЯ от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
чл.7./ал.1./ Извън чл. .6 ал.1 т.1 http://zdrave.otbg.eu не желае да получава конфиденциална информация от Клиента чрез този Сайт. Всяка информация,изпратена от Клиента до този уеб сайт ще се счита за неповерителна и непредставляваща обект на права от страна на Клиента.
/ал.2./ Клиента няма право да изпраща към този уеб сайт каквато и да е незаконна,обидна,неприлична,порнографска или друга информация в нарушение на действащите закони в РБългария.
т.8. СЪГЛАСИЕ с ОБЩИ УСЛОВИЯ
чл.8/ал.1./ След успешна регистрация Клиента изразява волята си за съгласие с Общи условия декларирайки,че е запознат с Настоящите общи условия,приема ги и се задължава да ги спазва ,чрез отбелязване в регистрационния формуляр в полето ’’Съгласен съм с Общи условия”
/ал.2/ С изпълнение по чл.8 ал.1.Клиента извършва електронно изявление,което изявление записано на съответен носител в Сървъра на http://zdrave.otbg.eu придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закон за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/
т.9. ДЕЙСТВИЕ на ОБЩИ УСЛОВИЯ. ДЕЙСТВИЕ на ДОГОВОРА.
.9.1. Действие на Договора
чл.9./ал.1./Договора между страните по чл.3 поражда действие от момента на постигане на ;Съгласие с Общи условия; обективирано по начина,описан в чл.8. ал.1
т.9.2. Прекратяване на Договора
чл.10./ал.1./ Настоящия договор се прекратява ;
т.1. с изпълнение на условията,свързани с Общите условия. /ал.2./ извън случаите, предвидени в Настоящите общи условия, Договора между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства;
т.1.прекратяване техническа подръжка на http://zdrave.otbg.eu
т.2. преустановяване дейността на http://zdrave.otbg.eu
т.3. в други, предвидени от Закона случаи.
т.9.3. Недействителност
чл.11. Страните декларират,че в случай,че някоя/и/ от клаузите на Настоящите Общи условия се окаже/окажат/ недействителна/и/,то това няма да поражда недействителност на Договора ,на други клаузи или част от Договора .Недействителната /те/ клауза/и/ ще бъде/бъдат/ заместена/и/ от повелителните норми на Закона или установената практика.
т.10. ИЗМЕНЕНИЕ на ОБЩИ УСЛОВИЯ
чл.12./ал.1./ http://zdrave.otbg.eu си запазва правото едностранно да променя,преустановява,временно или за постоянно частично или изцяло Съдържанието на тези страници с предизвестие от 7/седем/ дни.
/ал.2/ Общи и допълнителни условия на http://zdrave.otbg.eu могат да бъдат променяни и не само:
1. с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване ,както и във връзка с възможни законодателни промени,които рефлектират върху предоставяните от http://zdrave.otbg.eu услуги.
2. в случай на изменение вида,естеството или технологията на предоставяните услуги, както и измененията в икономическите условия;
/ал.3./ Потребителя е изцяло отговорен за своята редовна и навременна осведоменост относно извършени промени в Уебсайта http://zdrave.otbg.eu.
/ал.4./ Доставчика довежда до знанието на Потребителите извършените промени по чл.12 ал.1.чрез публикуване на видно място в http://zdrave.otbg.eu. Всички Потребители се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общи условия от датата на публикуване на промяната в http://zdrave.otbg.eu
/ал.5/ Употребата на http://zdrave.otbg.eu след извършване на промените в Общи условия означава съгласие с тях.
Чл.13. Промените в Общи условия не засягат отношенията между Доставчика и Клиента, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка.
II. ПОКУПКА на СТОКИ и /или УСЛУГИ чрез http://zdrave.otbg.eu
1. ЗАЯВКА за ПОКУПКА
Чл.14. Съгласно ЗЗП поръчката представлява израз на свободна воля,който обвързва Клиента от една страна и Доставчика- от друга.
/ал.1./ Клиента получава достъп до електронен формуляр за подаване на заявка след обективиране на Съгласие с Общи условия на http://zdrave.otbg.eu въвеждане на валидни потребителско име и парола на съответните места в http://zdrave.otbg.eu.
/ал.2./ Подаване на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователно извършване на следните действия:
т.1. избор на продукт от системата на магазина и/или системата за поръчки.
т.2.определяне характеристики-вид,количество и др.на избрания продукт.
т.3.потвърждаване на заявката и Крайната продажна цена
т.4.потвърждаване на съгласието с тези общи условия
т.5.Клиента маркира избрания от него начин на плащане -/от посочените във формуляр за заявка три възможни/ на http://zdrave.otbg.eu
т.6.съгласно чл.16 ал.4 т.1 ,Клиента декларира съгласието си да заплати предварително цената на заявената от него стока,а именно- продажна цена на продукта/те/ от Сайта-изпращач,включваща всички допълнителни разходи свързани с доставката на стоката до БГ.
т.7.Клиента предоставя изискуемите данни /три имена,адрес по местоживеене,адрес на доставка,телефон за контакт-/за физически лица/ , включително и данни за фирма /за юридически лица./
т.8.Клиента маркира предпочитания от него начин за получаване на стоката според указанията в поръчковия формуляр
т.9.до потвърждаване на заявката,Клиента може да преглежда и променя както детайлите, свързани със заявените от него стоки,така и посочените от него данни- в случай,че се налага корекция.
т.10.с изпълнение на чл.14 ал.2. от Настоящи Общи условия от Клиента се финилизира заявката за покупка на избрания/те/ от него продукт/и/.
/ал.3./ Подаване на поръчка за покупка на стоки на дребно и едро с търговска цел се осъществява чрез попълване на форма- ПОРЪЧКИ от Главно меню на Сайта.
т.1. Клиента по чл.14 ал.3 – избира надлежно артикулите, от които се интересува - /вид,търговска марка, брой,приблизителна продажна цена/ и всички детайли,въпроси свързани с тях и съгласно указанията на Сайта го изпраща до Доставчика .
т.2. Клиента попълва според инструкциите на http://zdrave.otbg.eu формуляр за поръчка,следвайки чл.14 ал.2т.5,6,7,8,9,10.
2. ПРИЕМАНЕ на ЗАЯВКА . ПОТВЪРЖДЕНИЕ за ПОЛУЧАВАНЕ на ЗАЯВКА.
Чл.15./ал.1./ След последователно изпълнение на чл.14 ал.1 ал.2.ал.3. от Клиента се приема,че заявлението по чл.14 ал.2 т.9,съгласно ЗЕДЕП е електронно изявление в качеството на предложение за сключване на договор за покупко-продажба до Доставчика.
/ал.2./ изявлението –обективирано в чл.14 ал.2 т.9 се извършва по отношение на Доставчика,който се явява;
. адресат на това изявление,по смисъла на ЗЕДЕП;
. доставчик на услуги във връзка със ЗЕТ
. доставчик на стоки,съгласно ЗЗП
/ал.3./изявлението на Клиента по чл.14 ал.2 т.9.ал.3. и потвърждението на Доставчика по чл.15 ал.4 за неговото получаване се смятат за получени,когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
В тази връзка договорът се счита за сключен, след като Доставчика получи електронно изявление от Клиента,представляващо предложение за закупуване на стоки и/или услуги,обособени в единна поръчка.
/ал.4./ Доставчика потвърждава получаването на заявката чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от Клиента електронен адрес за кореспонденция.
т.9.Информация за избрания начин на доставка от Клиента.
т.10. Правата на Клиента- физическо лице ,който е потребител по смисъла на Закон за защита на потребителите /ЗЗП/
/ал.5./ В случай,че заявения/те/ артикул/и/ ,или някой/и/ от тях не е /са/ в наличност, http://zdrave.otbg.eu уведомявя незабавно Клиента на посочените от него телефони за връзка или ел.адрес.Ако тези обстоятелства станат известни след подаване на заявката, http://zdrave.otbg.eu възстановява на Клиента заплатената от него сума за заявения продукт в пълен размер.
/ал.6./ Доставчика изразява готовност по предложение и изрично съгласие на Клиента да поръча заявения/те/ и изчерпан /и /продукт/и/ по чл.15 ал.5 от друг Сайт на възможно най-приемлива цена за Клиента ,като не гарантира въпреки добрите си намерения,че продукта ще бъде в наличност ,доколкото това е извън неговите обективни възможности , както и ,че продажната цена непременно ще бъде по-ниска от таза на първоначалната заявка.
/ал.7./ чл.15 ал.6 няма ограничителен или задължителен характер,както за Клиента,така и за Доставчика. В тази връзка Доставчика изразява готовност, отправяйки предложение,с оглед качественото обслужване на Клиента.
3. ПЛАЩАНЕ. ЦЕНИ.
Чл.16 /ал.1/ Цените на стоките са обозначени на всяка стока/услуга и са крайни цени. ДанТЕС 21 не е регистрирана по смисъла на ДДС.
/ал.2./Актуална цена е тази,която е обявена към момента на изпращане на поръчката.
/ал.3./ Заплащането на стоките се извършва в лева.
/ал.4/ заплащането се осъществява по следния начин;
т.1.при подаване на заявката чрез платежна система PayPal.
т.2.при получаване на заявения продукт, общата дължима сума по сделката се финализира след изчисляване на всички допълнителни разходи ,във връзка със заявката.
т.2.1. Допълнителни разходи касаят:
т.2.1.1. тарифно тегло на пратката/те/ по чл.25. ал1. от Общи условия.
т.2.1.2. такса за куриерска услуга (ако се е наложило).
т.3. Заплащането на всички допълнителни услуги по чл.16 ал.4 т.2. се осъществява от Клиента едновременно с получаването на пратката от същия.
т.4.след изпълнение на условията по чл.16 ал.4 т.2,фирма ‘’ДанТЕС 21‘’издава документ за извършен разход от Клиента,както следва;
т.4.1. На Клиенти-физически лица – се издава фискален бон от касов апарат/с изключение на заплащане с банков превод/
т.4.2. На Клиенти- юридически лица – се издава фактура,на базата на подадени от Клиента данни в поръчковия формуляр.
т.5. За търговци на дребно и едро, дистрибутори и др.- фирма ‘’ДанТЕС 21 ‘’ предлага гъвкава система на обслужване и преференциални условия по заплащане на заявените продукти ,в зависимост от вида и количеството им,вкл. и облекчен режим при заплащане на допълнителни услуги.
4. НАЧИН на ПЛАЩАНЕ
чл.17/ал.1./ http://zdrave.otbg.eu предоставя на Клиента 3 метода на плащане при попълване на електронен формуляр за поръчка.
т.1.Банков превод.
т.1.2. Банкови координати на фирма ‘’ДанТЕС 21’’ са;
Банка...........................................
BIC…………………
IBAN…….……………….
т.2. Пощенски запис
т.2.1.За целта Клиента попълва формуляр в офис на Български пощи ЕАД за изпращане на пощенски запис на адреса на регистрация на фирмата
Получател: Антоанета Йорданова
т.3. на място- в офиса на фирма ‘’ДанТЕС 21’’ на адрес: гр.София, ул. "Самуил" 94
т.4.След извършване на заплащането,Клиента следва да информира Доставчика на ел.адрес на http://zdrave.otbg.eu .
т.5.На Клиенти- физически лица се издава фискален бон от касов апарат/с изключение на заплащане с банков превод/
5. ДОСТАВКА на СТОКИ . СРОКОВЕ на ДОСТАВКА. ПОЛУЧАВАНЕ на СТОКИ.
5.1. Доставка на стоки.
чл.18/ал.1./ Доставката се извършва след авторизация на транзакцията.
/ал.2/ фирма” ДанТЕС 21” доставя стоки,както следва;
- чрез автобуси из РБългария.
- чрез куриерска служба’’ SPEEDY’’- на територията на България.
5.2. Срокове на доставка
чл.19/ал.1./ Срок за получаване на доставката е в сила от първия работен ден след авторизацията на плащането.
/ал.2./ Срок за доставка на http://zdrave.otbg.eu изцяло е обвързан със срок на Доставка на съответния уеб сайт,от който Клиента поръчва стока.
/ал.3./ Срок на Доставка при поръчка от складова база е 15 дни.
/ал..4./ срок на Доставка се формира от срок на доставка по предходните две алинеи.
/ал.5./срок на доставка на куриерска служба за територията на София е 1 ден,
/ал.6./ срок на доставка за населени места извън гр.София с неежедневни доставки съгласно графика на куриерската служба за клиенти на http://zdrave.otbg.eu ползващи услуга на куриер се изчислява като към към срок на доставка ,съгласно чл.19 ал.2 ал.3. се прибавя и срок на доставка според тарифата на съответния куриер.
5.3. Получаване на стоки
чл.20./ал.1./ фирма” ДанТЕС 21” доставя стоките по потвърдени поръчки, съгласно сключен Договор за покупко-продажба.
/ал.2./Поръчаната стока може да бъде получена само от;
т.1. Клиента
т.2.лице,овластено от Клиента-купувач,снабдено с нотариално заверено за целта пълномощно удостоверение
/ал.3./За да получи заявената стока,получателя на стоката по чл.20 ал.1 ал.2 е необходимо да ;
1. представи в офиса на” ДанТЕС 21” оригинал на вносна бележка от банка за заплащане цената на доставената стока,съгласно чл.16 ал.4 т.1.
2. потвърди изрично автентичността и идентичността на поръчаната стока и изпълни условията на чл.16 ал.4 т.2 .
/ал.4./При получаване на стоката ,лицето по чл.20 ал.1 подписва документ,удостоверяващ получаването на стоката и изпълнението на задълженията на „ДанТЕС 21”,съгласно чл.54 от ЗЗП,със съдържание на текст към Настоящи общи условия на http://zdrave.otbg.eu
/ал.5./в случай,че Купувачът е потребител по смисъл на параграф 13 т.1 от ЗЗП,при получаване на доставката получава екземпляр от писмена информация,съдържаща:
т.1. актуалните данни на фирма „ДанТЕС 21”
т.2. данни за предоставените услуги на http://zdrave.otbg.eu
т.3. детайлна информация за предоставена услуга/стока/ и Обща крайна цена с включени всички допълнителни услуги .
т.4. правото на Потребителя да се откаже от сключения Договор,условията и начина да се откаже от това право.
т.5. служебен адрес на „ДанТЕС 21ООД”на който Клиента може да изпраща жалби.
/ал.5./ В случай,че при подаване на поръчката,потребителя е посочил ,че ще получи стоката лично от офиса на „ДанТЕС 21” и не се яви да я получи в срок от 30 дни,от датата на сключване на Договор за продажба,Доставчика има право да се откаже от Договора,съгласно чл19 ал.7 от Настоящите общи условия.
/ал.6. / Изявлението за отказ от Договора се изпраща на Потребителя по ел.поща.
/ал.7./ В случай,че Клиента потвърди желанието си да получи стоката след изтичане срока на доставка по чл.19 ал.7,в който не е бил намерен,той поема за своя сметка всички разходи по доставката,съгласно чл.16 ал.4 т.2. В този случай влиза в сила нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
6. Невъзможност за доставяне на поръчана стока
чл.21 /ал.1/ Когато Доставчика няма възможност да изпълни задълженията си по Договора, поради изчерпване на заявената стока,той е длъжен да уведоми Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 15 дни,от датата на която Доставчика е следвало да изпълни задълженията си по Договора,съгласно чл.16 ал.4 т.1
т.7. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.Рекламации. Гаранции
7.1. Отказ за получаване на стока
/ал.2./Клиента има право да откаже получаването на заявената от него стока в следните случаи:
1.1.когато доставената стока очевидно не съответства на заявената такава и това може да се установи при обикновения й преглед.
1.2.има констатирани липси
1.3.има несъответствие с поръчания размер
1.4.има несъответствие с поръчаната търговска марка
/ал.2./ За случаите на отказ за получаване на стоката,се съставя протокол в момента на доставката.Ако Клиента откаже подписването на протокола,се приема,че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той следва да заплати разходите за доставка.
/ал.3./ Отказ за получаване на стоката е недопустим,при условията на чл.20 ал.4 от Общи условия на http://zdrave.otbg.eu, когато Клиента е удостоверил с подписа си ,че е получил стоката след подписване на придружаващите я документи.
7.2. Рекламации
чл.22 /ал.1./Съгл. чл.21 ал.2,т.1.1 т.1.2. Рекламация при явни несъответсвия и констатирани липси се приема до 24 часа след получаване на пратката.
/ал.2./в случая на чл.21 ал.1 т.1.3 т.1.4. рекламация се предявява до 24 часа от получаване на заявения продукт, или не по-късно от срока на гаранцията,ако е предоставена такава от Сайта,от който е поръчан продукта.
7.3. Гаранции
Чл.23./ал.1./ фирма „ДанТЕС 21” гарантира на своите Клиенти, че ще предаде доставената стока във вида,в който е получена.
/ал.2./ фирма „ДанТЕС 21”не гарантира качеството на стоките и/или услугите,закупени или получени чрез http://zdrave.otbg.eu
/ал.3./не гарантира функционалността на ел.поща на потребителите
/ал.4./предпоставка за предоставяне на гаранции не могат да бъдат никакви услуги, съвет или информация/устна или писмена/,предоставени от Доставчика на Клиента,които не са упоменати в Настоящите общи и допълнителни условия.
/ал.5./Поради факта,че фирма „ДанТЕС 21”не разполага с обективната възможност да контролира,променя или да влияе по друг начин върху качеството и годността на заявените от Клиента продукти,то Доставчика не би могъл да отговаря за съответсвието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
8. Право на отказ,съгласно ЗЗП
чл.24./ал.1./ Клиент,който е потребител по смисъла на п.13 т.1 от ЗЗП,има право без да дължи обезщетение или неустойка,да се откаже от сключения Договор в срок от 7 /седем/работни дни,считано от датата на получаване на стоката.Упражняването на право на отказ се осъществява посредством изпращане на изрично изявление за отказ до Доставчика.
9. Право на отказ на заявена стока
чл.25/ал.1./В случай,че Клиента е заявил стока,за която в рамките на 3/три/ дни не е постъпило плащане по чл.16 ал.4 т.1.от Настоящи условия,предложението за заявка се анулира.
10. Преминаване на собствеността
чл.26/ал.1.Собствеността на заявената стока се прехвърля на Клиента след подписване на документ за получената стока.
11.Преминаване на риска
чл.27 ал.1. С предаване на стоката на Купувача от страна на http://zdrave.otbg.eu,или на пощенска,куриерска или спедиторска служба , рискът от загуба,похабяване или увреждане на стоката преминава върху Купувача.
/ал.2./ при просрочване на приемането от страна на Купувача,съгласно чл.19.ал.7.,всички рискове преминават върху него,с изтичане на датата,за която е бил уведомен да получи стоката.
III. ЛИЧНИ ДАННИ.
1.Лични данни. Събиране,обработване и съхраняване. Цели на използване.
чл.28/ал.1./ http://zdrave.otbg.eu събира,обработва и използва информация по чл.6 ал.1 за целите ,предвидени в Настоящи Общи условия
/ал.2./Администраторът на Лични данни обработва само онези Лични данни на своите потребители,за които те в качеството си на физически лица са дали своето съгласие по чл.4 ал.1т.2 и чл.5 ал.2 т.2 предложение първо от ЗЗЛД. и чл.6 ал.6 от Настоящи общи условия.
/ал.3./Доставчика има право да събира,използва и съхранява информацията,относно своите клиенти ,получена вследствие на регистрацията.
/ал.4./Предоставянето на Лични данни от страна на Клиента е изцяло доброволно.
/ал.5./Клиента има право на достъп до и корекция на от Личните си данни по всяко време след първоначалното им предоставяне,включително за тяхното невъзвратимо премахване от системата на http://zdrave.otbg.eu
/ал.6./в случай,че Клиента е размислил и не желае предоставяните от него Лични данни да бъдат използвани и съхранявани от системата на http://zdrave.otbg.eu за целите на директния маркетинг в Настоящите общи условия, следва да уведоми с писмено съобщение Доставчика на обявените координати в чл.3 от Общи условия.
/ал.7./Задълженията на Доставчика отпадат,в случай че Клиента или лица под негов контрол са извършили недобросъвестни действия по смисъла на Настоящите общи условия,или са предоставили неверни данни.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на СТРАНИТЕ.
1. Права и задължения на Клиента.
ЧЛ.29.Права на Клиента
/ал.1./ Потребителя има следните права
т.1.достъп в режим онлайн до информационните ресурси и търговските услуги на http://zdrave.otbg.eu, съобразявайки се с всички условия и ограничения за ползване в Договор за продажба от разстояние, определени от фирма „ДанТЕС 21.”
т.2./ да се информира за състоянието на своята поръчка.
т.3. да получава съдействие от http://zdrave.otbg.eu за правилно и ефективно използване на услугите,предоставени от Доставчика.
т.4./ да поиска прекратяване на регистрацията,уведомявайки http://zdrave.otbg.eu чрез ел.писмо или телефонен разговор,с което действие сключения Договор със Сайта се счита за автоматично прекратен.
т.5.да отправя жалби и предложения до Доставчика на посочените координати по чл. 3 от Общи условия.
Чл.30. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на КЛИЕНТА
/ал.1./ Клиента се задължава;
т.1. да спазва Настоящите условия за ползване на http://zdrave.otbg.eu
т.2.да посочи пълни,точни данни по чл.6 ал.1 т.1
т.3.да заплати всички разходи по заявената от него стока.
т.4.да осигури достъп и възможност за получаване на стоката от него или от упълномощено от него лице,според чл.20ал.1 ал.2
т.5. да спазва всички императивни норми на действащото законодателство,както и всякакви забрани и ограничения,въведени от съответните държавни органи,касаещи Общите условия.
т.6.изрично се забраняват текстове с рекламно съдържание и линкове /спам/към ел.адреси на http://zdrave.otbg.eu
/ал.2/ Потребителя се задължава да не извършва следните неизчерпателно посочени деяния;
т.1. да не се представя под фалшива самоличност,представител на производител,фирма и др., или да заблуждава по друг начин принадлежността си към отделен човек или група хора.
т.2. да не разпространява на трети лица собствените си параметри за използване на Системата.
т.3. да не прехвърля открития му акаунт,IP адрес или клиентски профил на трето лице,без съгласието на Доставчика.
т.5. да не претоварва Сайта с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин
т.6. при неправомерно ползване на услугите,Клиента носи отговорност за материални и нематериални щети, нанесени на http://zdrave.otbg.eu. Неправомерно ползване е налице,в следните случаи;
т.6.1. когато услугите не се използват по предназначение и затрудняват или блокират дейността на Системата.
т.6.2. когато услугите се ползват по начин, който възпрепятства други Клиенти да използват http://zdrave.otbg.eu ,включително когато използва Сайта по начин,предизвикващ отказ от услугите на Доставчика.
т.6.3. когато реализира чрез предоставения му достъп от http://zdrave.otbg.eu незаконни цели.
т.6.4. когато обменя данни и информация в противоречие със Законовите разпоредби в РБългария.
т.6.5. когато формулира,изпраща,предава по друг начин материали,съдържащи компютърни вируси и др.
т.6.6. когато самоволно инсталира неодобрени по установения ред крайни устройства,технически и програмни средства,или допусне включването им в мрежата без знанието на Доставчика.
Чл.31.При неизпълнение на което и да е условие по чл.30 ал.1.ал.2. Доставчика налага парична глоба в размер на 1000 / хиляда / лева.
2. Права и задължения на Доставчика.
чл.32. Задължения на Доставчика;
/ал.1./ да осигури съответствие на закупената стока със сключения Договор за покупко-продажба,съгласно чл.106 от ЗЗП
/ал.2./да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока,предмет на сключения Договор за покупко-продажба от разстояние.
/ал.3./да спазва Общи и допълнителни условия на http://zdrave.otbg.eu, Интернет етиката,както и правилата на морала и добрите нрави.
Чл.33. Права на Доставчика.
/ал.1./Доставчика има следните права:
т.1. Да допълва и/или модифицира Общите условия с цел тяхното подобряване,разширение и разнообразие.
т.2. да променя едностранно характеристиките на предлаганите от него услуги и Настоящите Общи условия,както и в случай на настъпили промени в Българското законодателство,засягащи частично или изцяло услугите на http://zdrave.otbg.eu
т.3. да откаже предоставяне на услуги на всички лица или организации по правни,морални или етични причини.
т.4. да излъчва реклама навсякъде в Сайта.
т.5. Доставчика полага необходимата дължима грижа да поддържа винаги актуална информацията,предоставена от Клиента,без да гарантира достоверността и изчерпателността й.
т.6. При неизпълнение на задълженията от страна на Клиента ,съгласно Настоящите условия на http://zdrave.otbg.eu, Доставчика има право да налага незабавни рестрикции за достъп до Сайта и по IP адреси, без да обезщетява Клиента.
т.7. Доставчика си запазва правото да предявява искове за нанесени щети от страна на Клиента от неправомерно ползване на http://zdrave.otbg.eu.
т.8. Доставчика няма задължението да търси факти и обстоятелства,указващи извършване на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на предоставените услуги на http://zdrave.otbg.eu.
т.9. Доставчика няма задължението и обективната възможност да контролира начина,по който Клиента използва http://zdrave.otbg.eu.
т.10. http://zdrave.otbg.eu. не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи,произтекли от използването,достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.
/ал.2./ Ограничаване на отговорността
т.1. Доставчика не носи никаква отговорност пред потребителите за промени в Страницата,както и за временно или постоянно отстраняване на информация от нея.
т.2. http://zdrave.otbg.eu не е ангажиран и с възможни вмешателства в Интернет компютърната система на Клиента от страна на неоторизирани лица.В този смисъл съществува риск от компютърни вируси и целенасочени атаки на хакери.
Чл.34. ПРЕПРАТКИ към САЙТОВЕ на ТРЕТИ СТРАНИ.
/ал.1./ Предоставените препратки на http://zdrave.otbg.eu към сайтове,собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. Използвайки такива препратки,потребителите не използват услуга,предоставена от http://zdrave.otbg.eu. Непосредствено след използване на препратката, Настоящите общи условия губят сила.
/ал.2./ http://zdrave.otbg.eu не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност,както за тях,така и за тяхното съдържание. Посещението на такъв сайт и всички произтичащи рискове от него изцяло е отговорност на потребителя.
/ал.3/.Доколкото Доставчика няма обективната възможност и задължение да контролира страниците и ресурсите на външни сайтове по чл.32 т.1.,то той се освобождава от отговорност относно наличие на противоправен характер на съдържание и материали,станали известни чрез поставяне на електронни препратки и/или рекламни банери.
/ал.4./ http://zdrave.otbg.eu не носи отговорност спрямо потребителите, както и по отношение на трети лица,в случай,че производител или Сайт предлага за продажба продукт с наличие на злоупотреба- неправомерно ползване на чужда търговска марка,запазен знак за произход или всякаква друга информация,накърняваща имуществени и интелектуални права на трети лица.
чл.35. ПРЕПРАТКИ към Уебсайта http://zdrave.otbg.eu
/ал.1./Собствениците на сайтове извън http://zdrave.otbg.eu имат право да създават препратки към всяка HTMLстраница на http://zdrave.otbg.eu при следните условия;
1.препратката може да сочи към дадена страница,без да копира съдържанието и/или да променя и допълва страницата по какъвто и да е начин,включително да не отваря страницата в рамки/frames/.
2.не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно предоставените продукти и услуги на http://zdrave.otbg.eu.
3. не трябва да внушава явно или неявно ,че http://zdrave.otbg.eu. препоръчва сайта,в който е поставена препратката.
4.със създаването на препратка към http://zdrave.otbg.eu собственика на сайта декларира съгласието си с Настоящите общи условия без ограничения и безусловно,дори и да не ползва услугите на http://zdrave.otbg.eu
чл.36 ОТГОВОРНОСТ при ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ.
/ал.1./Доставчика не носи отговорност за технически затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта му, които е възможно да възникнат,независимо от положената грижа на http://zdrave.otbg.eu
V. АВТОРСКИ ПРАВА и ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
чл.37./ал.1./ Всички елементи и ресурси на съдържанието на уебсайт http://zdrave.otbg.eu включително и не само софтуерни програми,дизайн.текст,графики,база данни представляват обект на закрила на авторско право по смисъла на Закон за авторско право и сродни права /ЗАПСП/са притежание на фирма „ДанТЕС 21”.
/ал.2./ правото на достъп на Клиента на уебсайт http://zdrave.otbg.eu не включва правото да се използват обекти на интелектуална собственост по чл.37 ал.1.
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.
1.Обезщетения и неустойки.
Чл.38 /ал.1./потребителя се задължава да обезщети собственика на http://zdrave.otbg.eu,както и всяко трето лице за вредите,които са претърпели във връзка с неправомерно използване на http://zdrave.otbg.eu от Потребителя.
/ал.2./ За всяко отделно нарушение от страна на потребителя на задълженията му по чл.30 ал.1,ал.2 от Настоящи общи условия,потребителя дължи на собственика на http://zdrave.otbg.eu неустойка в размер на 2000/две хиляди / лв.
/ал.3./ Посочения размер на неустойката не лишава http://zdrave.otbg.eu от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
чл.39.ДАННИ за фирма „ДанТЕС 21”:
/ал.1./ Фирма „ДанТЕС 21” предоставя свободно на всички потребители на Уебсайта информация относно дейността си , както следва:
т.1. В чл.2 т.1. от Общи условия на http://zdrave.otbg.eu,съгласно ЗЗПТП
т.2. Адрес на упражняване на дейността / офис/: гр.София, ул. "Клокотница 2"
т.3. тел.за контакт - 0884 878 556
т.4. ел.адреси на фирма „ДанТЕС 21”:
т.4.1.Отдел “Заявки: order@buyworld.bg
т.4.2.Отдел “ Жалби,въпроси,препоръки и др.”,свързани с дейността на http://zdrave.otbg.eu: Yordan
/ал.2./ РАБОТНО ВРЕМЕ:
Офис: от Понеделник до Петък- от 9.00 до 18 ч. Събота- от 10 до 14 ч.
чл.40. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
/ал.1./ При възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или правят невъзможно изпълнението на задълженията на страните по Договора,то докато е в сила форсмажора, всяка една страна ще се счита за освободена от задълженията си по този Договор,след като уведоми писмено другата страна за характера и вида на форсмажора и посочи причините,поради които не може да изпълни своите задължения.
Чл.41. АРБИТРАЖ
/ал.1./ Всички спорове между страните във връзка със сключване,изменение,прекратяване,подновяване,изпълнение и тълкуване на Договора,както и спорове за попълване на празноти в Договора,или приспособяването му към невъзникнали обстоятелства,се разрешават чрез преговори с цел постигане на споразумение.
/ал.2./ В случай,че не бъде постигнато съгласие,всички спорове по чл.43 ал.1 се отнасят за разрешаване пред Арбитражния Съд при БТПП,съобразно с неговия Правилник за дела,основани на арбитражни споразумения.
/ал.3./в случай,че местожителството /седалището/ на Клиента е в населено място,извън Столична Община,се счита,че с подписване на Договор за продажба от разстояние и на основание чл.91 от ГПК,Клиента е дал съгласие всички имуществени спорове ,произтичащи от сключване,изменение,прекратяване,подновяване,изпълнение и тълкуване на Договора да се решават пред компетентния по родовата подсъдност Съд.
Чл.42. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
/ал.1./ Родители,упражняващи родителски права,настойници или попечители на ненавършили пълнолетия лица,отговарят за всички вреди,причинени от същите на Доставчика и на трети лица при регистриране и използване на услугите,предмет на Настоящите общи условия,както и за всички вреди,вследствие посочване на неверни данни.
Чл.43. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРАВО
/ал.1./ Настоящите общи условия за ползване на Уебсайт http://zdrave.otbg.eu са съобразени с действащата нормативна уредба в т.ч. и не само - Българското търговско право, Закон за електронната търговия,Закон за електронния документ и електронния подпис,Закон за защита на потребителите и техните права,Закон за защита на личните данни,Закон за авторското право и сродните права,Гражданско-Процесуалния Кодекс,Наказателен Кодекс и др.
/ал.2./ Отпечатаната версия на тези страници, или на част от Съдържанието на http://zdrave.otbg.eu предадена по ел.път ще бъде приемлива в съдебни и административни процедури,базирани върху или свързани с тези Общи условия, по начин и условия идентични с други официално изготвени търговски документи в печатна форма.
/ал.3./ За всички неуредени и възникнали въпроси и спорове в Настоящите условия между Доставчика и Клиента, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на РБългария.
чл.44. Дата на влизане в сила на Настоящите общи условия
/ал.1./Настоящите общи условия са обявени в уеб сайта http://zdrave.otbg.eu. на .13.04. 2009г. И влизат в сила,считано от 13.04.2009г.,като се прилагат за всички поръчки и покупки ,подадени на или след тази дата.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ
Настоящия документ съдържа Общите условия на индивидуален договор за използване на предоставяните от фирма „ДанТЕС 21”търговски услуги и информационни ресурси.
I Общи разпоредби
1.Условия за ползване на уебсайт http://zdrave.otbg.eu
1.1. Тези Общи условия учредяват основата на пълно споразумение между http://zdrave.otbg.eu и Клиента във връзка със Съдържанието на Договор за продажба на стоки и/или услуги и представляват неразделна част от Договора.
чл.1. Използвайки платформата на http://zdrave.otbg.eu, се счита, че Вие сте запознати със Съдържанието на тези Общи условия , приемате ги и сте съгласни да ги спазвате без ограничения и безусловно. В случай,че не сте съгласни и не приемате без ограничения и безусловно тези условия - Моля, не използвайте този уебсайт!
Ал./1/.Услугите,предоставени от http://zdrave.otbg.eu се предлагат на основата на „КАКТО Е, КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ.” В този смисъл публикуваната на http://zdrave.otbg.eu информация не представлява предложение,препоръка,съвет за закупуване на даден продукт и/или услуга. Тя има единствено осведомителна цел и е обект на периодична актуализация и промяна.
2. ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕчл.2. При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, цитираните термини и изрази имат следното правно значение:т.1.”ДанТЕС 21” е фирма, вписана в Търговския регистър по описа на СГС със седалище и управление; гр.София, ул. "Клокотница 2" и адрес на упражняване на дейността - София ул. "Самуил" 94.
т.2. Уебсайт/сайт/ e официално регистриран проект в Интернет по смисъла на The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), включващ информация, достъпна чрез своя уникален адрес (URL) по протокол- HTPP, HTPPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и състояща се от програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 
т.3. Сайтът на „ДанТЕС 21” е http://zdrave.otbg.eu и представлява информационно средство,чрез което се извършва възмездно предоставяне на стоки и /или услуги от разстояние, след изрично изявление от страна на Клиента, използвайки електронни средства
.т4. Ел.поща - е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения чрез стандартизирани протоколи през Интернет мрежа.
т.5. Е-mail - e посочен от Клиента електронен пощенски адрес,с който Клиента се идентифицира и извършва регистрация в сайта на фирма „ДанТЕС 21.”
т.6. Електронно изявление - е словесно изявление, представено в писмена форма чрез общоприет стандарт за преобразуване,разчитане и визуално представяне на информацията.
т.7. Електронен документ - е електронно изявление, записано върху магнитен,оптичен или друг носител, който предоставя възможност за възпроизвеждане.
т.8. Електронна търговия - е предоставянето на услуги на информационното общество и предоставянето на стоки на физически и юридически лица в Интернет. 
т.9. Електронен формуляр – е електронна форма,в която се въвеждат клиентски данни.
т.10. Доставчик на услуги - е физическо или юридическо лице,което предоставя услуги на посетителите на този проект.
т.11. Доставчик на стока - е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
т.12. Търговец - е всяко физическо или юридическо лице,което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги, или сключва сам или чрез трето лице договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор.
т.13. Производител - е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид, или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара; се представя за производител,като поставя върху стоката опаковката й или върху техническата и търговската документация за нея своето име и фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
т.14. Потребител на стока- е всяко физическо лице,което придобива стоки,които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност,както и всяко физическо лице, което като страна по договор ,съгласно българското законодателство,действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.
т.15. Клиент - е всяко физическо или юридическо лице,което придобива стоки или ползва услуги, които не са, или са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън или в рамките на своята търговска или професионална дейност.
т.16.Договор за продажба от разстояние е всеки Договор, сключен въз основа на предложение от Доставчика до Клиента като част от система за продажба на стоки и/или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на Договора страните не са били във физически контакт помежду си.
т.17.Продажна цена – е крайната цена за бройка, или за определено количество стока и/или услуга. В продажната цена не се включват разходите за доставка на стоките.
т.18. Тарифно тегло на стока- е действителното или общото обемно тегло на пратките,като се таксува по-голямата величина,то се закръгля на цял кг.
т.19. Обемно тегло на стока- изчислява се по формулата –обща ширина/ см. х дължина/ см. х височина /см. разделено на 6000.
т.20. При изрично изявление на получателя на услугата- означава,че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
т.21. Предоставяне на услуги чрез електронни средства- е предоставянето на услуги,при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка,включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията,като услугата изцяло се осъществява чрез използване на електромагнитни средства.
т.22.Предоставяне на услуги от разстояние- е предоставянето на услуги,при което страните не се намират едновременно на едно и също място.
т.23. Случайно събитие – е обстоятелство,чието наличие към момента на сключването на Договора не е било в обективна или субективна възможност да бъде предвидено и което обстоятелство прави изпълнението на сключения договор обективно невъзможно.
т.24. Непреодолима сила-е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер,възникнало след сключването на Договора.
т.25.Форсмажорни обстоятелства- всяка изключителна ситуация или събитие ,извън контрола на страните,която пречи на някоя от тях да изпълни своите задължения по Договора и която не може да бъде приета за грешка или небрежност от тяхна страна. Включва без ограничения- война,революция,терористичен акт,затваряне на граници,епидемии,природни катастрофи или други климатични катаклизми,които имат сериозно въздействие и от двете страни. 
3.СТРАНИ ПО ДОГОВОРчл.3./ал.1./ Страни по договор за продажба на стоки от разстояние са:ф-ма ДанТЕС 21 от една страна като Доставчик на стоки и/или услуги от разстояние и всяко физическо и юридическо лице- от друга страна като Клиент./ал.2./ Клиенти на http://zdrave.otbg.eu могат да бъдат:т.1. всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице.т.2. юридически лица. В този случай те не са потребители по смисъла на ЗЗП.
4. ОБЩИ УСЛОВИЯчл.4. Настоящите Общи условия са нерезривна част от програмния продукт на http://zdrave.otbg.eu. /ал.1./ Настоящите Общи условия урегулират взаимоотношенията между фирма ’’ДанТЕС 21’’, наричан в Договора – ’’ДОСТАВЧИК ’’ и Потребителя съгл.чл.3./ал.1,ал.2/, наричан КЛИЕНТ./ал.2./ Общите условия са приети от фирма „ДанТЕС 21” на 10.05. 2010 г. на основание чл.16 от ЗЗД и чл. 298 от ТЗ.
5. ПРЕДМЕТчл.5. Предмет на Настоящите общи условия е:
т.1. Договор за продажба от разстояние, уреждащ всички взаимоотношения и последствия,възникнали във връзка със или вследствие на регистрация на http://zdrave.otbg.eu, заявка за закупуване на продуктите, изложени на сайта,заплащане,изпращане,получаване и не само,осъществени от http://zdrave.otbg.eu както и употребата,прочитта и извличането на информация на всяка една част от виртуалните страници на http://zdrave.otbg.eu/ал.1/ Уебсайта http://zdrave.otbg.eu предоставя комплекс от ресурси и услуги, а именно;т.1. Възможност за избор, поръчка и доставка на бързооборотни стоки и не само, при преференциални условия и ниски цени, включително зареждане на магазини на територията на страната.
т.2. съвместна дейност с Дистрибутори от цялата страна във всички сфери на търговията.
т.3. каталог с подредени по теми електронни препратки към страници на външни уебсайтове.т.4. възможност за реклама на стоки,услуги,търговски марки на http://zdrave.otbg.eu
т.4.онлайн консултации по отношение на избор на стоки и услуги,както и пълно съдействие при необходимост от страна на http://zdrave.otbg.euт
.5. участие в онлайн търгове.
т.6. бизнес сътрудничество с юридически и физически лица на територията на цялата страна с цел предоставяне на необходими за тях и /или техни Клиенти стоки и услуги на дребно и едро от чуждестранни сайтове, независимо от местонахождението на последните.
т.7. други услуги,които развива и разширява./ал.2/ ф-ма „ДанТЕС 21 Оод” има право да променя технологията,дизайна и вида на предлаганите услуги по всяко време и по своя преценка,като извести Клиента в 7 дневен срок на http://zdrave.otbg.eu
т.6. РЕГИСТРАЦИЯ. Задължения при регистрация.чл.6./ал.1./ За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на стоки и/или услуги чрез http://zdrave.otbg.eu , Клиента следва предварително да изпълни следните задължителни последователни технически стъпки в електронния регистрационен формуляр на страницата на http://zdrave.otbg.eu:
т.1. да се регистрира,като предостави актуална и пълна информация относно собствената си самоличност , /наричана от тук нататък с общото наименование – КЛИЕНТСКИ ДАННИ / и всички изискуеми от регистрационния формуляр реквизити /за физически лица/ както и информация,свързана с правния статут- /с посочен актуален адрес за кореспонденция/за Клиенти- юридически лица. 
т.2. да изрази изрично волята си на съгласие с Настоящите общи условия,съгласно чл.1. /ал.2/. Клиента гарантира,че предоставените от него клиентски данни в процеса на регистрация са верни./ал3./ с извършване на регистрация , Клиента дава своето съгласие въведените от него клиентски данни в регистрационния формуляр да бъдат използвани и съхранявани от http://zdrave.otbg.eu за целите на Настоящите общи условия./ал.4/ Клиента носи пълна отговорност за актуализирането на въведените от него данни.
т.7. ИНФОРМАЦИЯ от ПОТРЕБИТЕЛИТЕчл.7./ал.1./ Извън чл. .6 ал.1 т.1 http://zdrave.otbg.eu не желае да получава конфиденциална информация от Клиента чрез този Сайт. Всяка информация,изпратена от Клиента до този уеб сайт ще се счита за неповерителна и непредставляваща обект на права от страна на Клиента./ал.2./ Клиента няма право да изпраща към този уеб сайт каквато и да е незаконна,обидна,неприлична,порнографска или друга информация в нарушение на действащите закони в РБългария.
т.8. СЪГЛАСИЕ с ОБЩИ УСЛОВИЯчл.8/ал.1./ След успешна регистрация Клиента изразява волята си за съгласие с Общи условия декларирайки,че е запознат с Настоящите общи условия,приема ги и се задължава да ги спазва ,чрез отбелязване в регистрационния формуляр в полето ’’Съгласен съм с Общи условия”/ал.2/ С изпълнение по чл.8 ал.1.Клиента извършва електронно изявление,което изявление записано на съответен носител в Сървъра на http://zdrave.otbg.eu придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закон за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/ 
т.9. ДЕЙСТВИЕ на ОБЩИ УСЛОВИЯ. ДЕЙСТВИЕ на ДОГОВОРА..
9.1. Действие на Договорачл.9./ал.1./Договора между страните по чл.3 поражда действие от момента на постигане на ;Съгласие с Общи условия; обективирано по начина,описан в чл.8. ал.1
т.9.2. Прекратяване на Договора чл.10./ал.1./ Настоящия договор се прекратява ;т.1. с изпълнение на условията,свързани с Общите условия. /ал.2./ извън случаите, предвидени в Настоящите общи условия, Договора между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства;т.1.прекратяване техническа подръжка на http://zdrave.otbg.euт.2. преустановяване дейността на http://zdrave.otbg.euт.3. в други, предвидени от Закона случаи. 
т.9.3. Недействителностчл.11. Страните декларират,че в случай,че някоя/и/ от клаузите на Настоящите Общи условия се окаже/окажат/ недействителна/и/,то това няма да поражда недействителност на Договора ,на други клаузи или част от Договора .Недействителната /те/ клауза/и/ ще бъде/бъдат/ заместена/и/ от повелителните норми на Закона или установената практика. 
т.10. ИЗМЕНЕНИЕ на ОБЩИ УСЛОВИЯ
чл.12./ал.1./ http://zdrave.otbg.eu си запазва правото едностранно да променя,преустановява,временно или за постоянно частично или изцяло Съдържанието на тези страници с предизвестие от 7/седем/ дни./
ал.2/ Общи и допълнителни условия на http://zdrave.otbg.eu могат да бъдат променяни и не само:1. с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване ,както и във връзка с възможни законодателни промени,които рефлектират върху предоставяните от http://zdrave.otbg.eu услуги.2. в случай на изменение вида,естеството или технологията на предоставяните услуги, както и измененията в икономическите условия;/
ал.3./ Потребителя е изцяло отговорен за своята редовна и навременна осведоменост относно извършени промени в Уебсайта http://zdrave.otbg.eu./
ал.4./ Доставчика довежда до знанието на Потребителите извършените промени по чл.12 ал.1.чрез публикуване на видно място в http://zdrave.otbg.eu. Всички Потребители се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общи условия от датата на публикуване на промяната в http://zdrave.otbg.eu/ал.5/ Употребата на http://zdrave.otbg.eu след извършване на промените в Общи условия означава съгласие с тях.
Чл.13. Промените в Общи условия не засягат отношенията между Доставчика и Клиента, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка. 
II. ПОКУПКА на СТОКИ и /или УСЛУГИ чрез http://zdrave.otbg.eu1.
ЗАЯВКА за ПОКУПКА
Чл.14. Съгласно ЗЗП поръчката представлява израз на свободна воля,който обвързва Клиента от една страна и Доставчика- от друга./
ал.1./ Клиента получава достъп до електронен формуляр за подаване на заявка след обективиране на Съгласие с Общи условия на http://zdrave.otbg.eu въвеждане на валидни потребителско име и парола на съответните места в http://zdrave.otbg.eu./
ал.2./ Подаване на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователно извършване на следните действия:
т.1. избор на продукт от системата на магазина и/или системата за поръчки.
т.2.определяне характеристики-вид,количество и др.на избрания продукт.
т.3.потвърждаване на заявката и Крайната продажна цена
т.4.потвърждаване на съгласието с тези общи условия
т.5.Клиента маркира избрания от него начин на плащане -/от посочените във формуляр за заявка три възможни/ на http://zdrave.otbg.eu
т.6.съгласно чл.16 ал.4 т.1 ,Клиента декларира съгласието си да заплати предварително цената на заявената от него стока,а именно- продажна цена на продукта/те/ от Сайта-изпращач,включваща всички допълнителни разходи свързани с доставката на стоката до БГ.
т.7.Клиента предоставя изискуемите данни /три имена,адрес по местоживеене,адрес на доставка,телефон за контакт-/за физически лица/ , включително и данни за фирма /за юридически лица./
т.8.Клиента маркира предпочитания от него начин за получаване на стоката според указанията в поръчковия формуляр
т.9.до потвърждаване на заявката,Клиента може да преглежда и променя както детайлите, свързани със заявените от него стоки,така и посочените от него данни- в случай,че се налага корекция. 
т.10.с изпълнение на чл.14 ал.2. от Настоящи Общи условия от Клиента се финилизира заявката за покупка на избрания/те/ от него продукт/и/./ал.3./ Подаване на поръчка за покупка на стоки на дребно и едро с търговска цел се осъществява чрез попълване на форма-
ПОРЪЧКИ от Главно меню на Сайта.
т.1. Клиента по чл.14 ал.3 – избира надлежно артикулите, от които се интересува - /вид,търговска марка, брой,приблизителна продажна цена/ и всички детайли,въпроси свързани с тях и съгласно указанията на Сайта го изпраща до Доставчика .
т.2. Клиента попълва според инструкциите на http://zdrave.otbg.eu формуляр за поръчка,следвайки чл.14 ал.2т.5,6,7,8,9,10.
2. ПРИЕМАНЕ на ЗАЯВКА . ПОТВЪРЖДЕНИЕ за ПОЛУЧАВАНЕ на ЗАЯВКА.
Чл.15./ал.1./ След последователно изпълнение на чл.14 ал.1 ал.2.ал.3. от Клиента се приема,че заявлението по чл.14 ал.2 т.9,съгласно ЗЕДЕП е електронно изявление в качеството на предложение за сключване на договор за покупко-продажба до Доставчика./ал.2./ изявлението –обективирано в чл.14 ал.2 т.9 се извършва по отношение на Доставчика,който се явява; . адресат на това изявление,по смисъла на ЗЕДЕП;. доставчик на услуги във връзка със ЗЕТ. доставчик на стоки,съгласно ЗЗП/ал.3./изявлението на Клиента по чл.14 ал.2 т.9.ал.3. и потвърждението на Доставчика по чл.15 ал.4 за неговото получаване се смятат за получени,когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
В тази връзка договорът се счита за сключен, след като Доставчика получи електронно изявление от Клиента,представляващо предложение за закупуване на стоки и/или услуги,обособени в единна поръчка./ал.4./ Доставчика потвърждава получаването на заявката чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от Клиента електронен адрес за кореспонденция.т.9.Информация за избрания начин на доставка от Клиента. т.10. Правата на Клиента- физическо лице ,който е потребител по смисъла на Закон за защита на потребителите /ЗЗП//ал.5./ В случай,че заявения/те/ артикул/и/ ,или някой/и/ от тях не е /са/ в наличност, http://zdrave.otbg.eu уведомявя незабавно Клиента на посочените от него телефони за връзка или ел.адрес.Ако тези обстоятелства станат известни след подаване на заявката, http://zdrave.otbg.eu възстановява на Клиента заплатената от него сума за заявения продукт в пълен размер. /ал.6./ Доставчика изразява готовност по предложение и изрично съгласие на Клиента да поръча заявения/те/ и изчерпан /и /продукт/и/ по чл.15 ал.5 от друг Сайт на възможно най-приемлива цена за Клиента ,като не гарантира въпреки добрите си намерения,че продукта ще бъде в наличност ,доколкото това е извън неговите обективни възможности , както и ,че продажната цена непременно ще бъде по-ниска от таза на първоначалната заявка. /ал.7./ чл.15 ал.6 няма ограничителен или задължителен характер,както за Клиента,така и за Доставчика. В тази връзка Доставчика изразява готовност, отправяйки предложение,с оглед качественото обслужване на Клиента.
3. ПЛАЩАНЕ. ЦЕНИ.Чл.16 /ал.1/ Цените на стоките са обозначени на всяка стока/услуга и са крайни цени. ДанТЕС 21 не е регистрирана по смисъла на ДДС./ал.2./Актуална цена е тази,която е обявена към момента на изпращане на поръчката./ал.3./ Заплащането на стоките се извършва в лева. /ал.4/ заплащането се осъществява по следния начин;т.1.при подаване на заявката чрез платежна система PayPal.т.2.при получаване на заявения продукт, общата дължима сума по сделката се финализира след изчисляване на всички допълнителни разходи ,във връзка със заявката.т.2.1. Допълнителни разходи касаят:т.2.1.1. тарифно тегло на пратката/те/ по чл.25. ал1. от Общи условия.т.2.1.2. такса за куриерска услуга (ако се е наложило).т.3. Заплащането на всички допълнителни услуги по чл.16 ал.4 т.2. се осъществява от Клиента едновременно с получаването на пратката от същия.т.4.след изпълнение на условията по чл.16 ал.4 т.2,фирма ‘’ДанТЕС 21‘’издава документ за извършен разход от Клиента,както следва;т.4.1. На Клиенти-физически лица – се издава фискален бон от касов апарат/с изключение на заплащане с банков превод/т.4.2. На Клиенти- юридически лица – се издава фактура,на базата на подадени от Клиента данни в поръчковия формуляр.т.5. За търговци на дребно и едро, дистрибутори и др.- фирма ‘’ДанТЕС 21 ‘’ предлага гъвкава система на обслужване и преференциални условия по заплащане на заявените продукти ,в зависимост от вида и количеството им,вкл. и облекчен режим при заплащане на допълнителни услуги.
4. НАЧИН на ПЛАЩАНЕчл.17/ал.1./ http://zdrave.otbg.eu предоставя на Клиента 3 метода на плащане при попълване на електронен формуляр за поръчка.
т.1.Банков превод. 
т.1.2. Банкови координати на фирма ‘’ДанТЕС 21’’ са;Банка...........................................BIC…………………IBAN…….……………….
т.2. Пощенски запист.
2.1.За целта Клиента попълва формуляр в офис на Български пощи ЕАД за изпращане на пощенски запис на адреса на регистрация на фирматаПолучател: Антоанета Йордановат.
3. на място- в офиса на фирма ‘’ДанТЕС 21’’ на адрес: гр.София, ул. "Самуил" 94 
т.4.След извършване на заплащането,Клиента следва да информира Доставчика на ел.адрес на http://zdrave.otbg.eu .
т.5.На Клиенти- физически лица се издава фискален бон от касов апарат/с изключение на заплащане с банков превод/ 
5. ДОСТАВКА на СТОКИ . СРОКОВЕ на ДОСТАВКА. ПОЛУЧАВАНЕ на СТОКИ.
5.1. Доставка на стоки.чл.18/ал.1./ Доставката се извършва след авторизация на транзакцията./ал.2/ фирма” ДанТЕС 21” доставя стоки,както следва;- чрез автобуси из РБългария.- чрез куриерска служба’’ SPEEDY’’- на територията на България. 
5.2. Срокове на доставкачл.19/
ал.1./ Срок за получаване на доставката е в сила от първия работен ден след авторизацията на плащането. /
ал.2./ Срок за доставка на http://zdrave.otbg.eu изцяло е обвързан със срок на Доставка на съответния уеб сайт,от който Клиента поръчва стока./
ал.3./ Срок на Доставка при поръчка от складова база е 15 дни./
ал..4./ срок на Доставка се формира от срок на доставка по предходните две алинеи./
ал.5./срок на доставка на куриерска служба за територията на София е 1 ден,/
ал.6./ срок на доставка за населени места извън гр.София с неежедневни доставки съгласно графика на куриерската служба за клиенти на http://zdrave.otbg.eu ползващи услуга на куриер се изчислява като към към срок на доставка ,съгласно чл.19 ал.2 ал.3. се прибавя и срок на доставка според тарифата на съответния куриер.
5.3. Получаване на стоки чл.20./
ал.1./ фирма” ДанТЕС 21” доставя стоките по потвърдени поръчки, съгласно сключен Договор за покупко-продажба./
ал.2./Поръчаната стока може да бъде получена само от; т.1. Клиентат.2.лице,овластено от Клиента-купувач,снабдено с нотариално заверено за целта пълномощно удостоверение/
ал.3./За да получи заявената стока,получателя на стоката по чл.20 ал.1 ал.2 е необходимо да ; 1. представи в офиса на” ДанТЕС 21” оригинал на вносна бележка от банка за заплащане цената на доставената стока,съгласно чл.16
ал.4 т.1.2. потвърди изрично автентичността и идентичността на поръчаната стока и изпълни условията на чл.16 ал.4 т.2 ./ал.4./При получаване на стоката ,лицето по чл.20 ал.1 подписва документ,удостоверяващ получаването на стоката и изпълнението на задълженията на „ДанТЕС 21”,съгласно чл.54 от ЗЗП,със съдържание на текст към Настоящи общи условия на http://zdrave.otbg.eu/ал.5./в случай,че Купувачът е потребител по смисъл на параграф 13 т.1 от ЗЗП,при получаване на доставката получава екземпляр от писмена информация,съдържаща:т.1. актуалните данни на фирма „ДанТЕС 21”т.2. данни за предоставените услуги на http://zdrave.otbg.euт.3. детайлна информация за предоставена услуга/стока/ и Обща крайна цена с включени всички допълнителни услуги .т.4. правото на Потребителя да се откаже от сключения Договор,условията и начина да се откаже от това право.т.5. служебен адрес на „ДанТЕС 21ООД”на който Клиента може да изпраща жалби./ал.5./ В случай,че при подаване на поръчката,потребителя е посочил ,че ще получи стоката лично от офиса на „ДанТЕС 21” и не се яви да я получи в срок от 30 дни,от датата на сключване на Договор за продажба,Доставчика има право да се откаже от Договора,съгласно чл19 ал.7 от Настоящите общи условия./ал.6. / Изявлението за отказ от Договора се изпраща на Потребителя по ел.поща./ал.7./ В случай,че Клиента потвърди желанието си да получи стоката след изтичане срока на доставка по чл.19 ал.7,в който не е бил намерен,той поема за своя сметка всички разходи по доставката,съгласно чл.16 ал.4 т.2. В този случай влиза в сила нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 
6. Невъзможност за доставяне на поръчана стокачл.21 /ал.1/ Когато Доставчика няма възможност да изпълни задълженията си по Договора, поради изчерпване на заявената стока,той е длъжен да уведоми Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 15 дни,от датата на която Доставчика е следвало да изпълни задълженията си по Договора,съгласно чл.16 ал.4 т.1
т.7. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.Рекламации. Гаранции7.1. Отказ за получаване на стока/ал.2./Клиента има право да откаже получаването на заявената от него стока в следните случаи:1.1.когато доставената стока очевидно не съответства на заявената такава и това може да се установи при обикновения й преглед.1.2.има констатирани липси1.3.има несъответствие с поръчания размер1.4.има несъответствие с поръчаната търговска марка/ал.2./ За случаите на отказ за получаване на стоката,се съставя протокол в момента на доставката.Ако Клиента откаже подписването на протокола,се приема,че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той следва да заплати разходите за доставка. /ал.3./ Отказ за получаване на стоката е недопустим,при условията на чл.20 ал.4 от Общи условия на http://zdrave.otbg.eu, когато Клиента е удостоверил с подписа си ,че е получил стоката след подписване на придружаващите я документи.7.2. Рекламации чл.22 /ал.1./Съгл. чл.21 ал.2,т.1.1 т.1.2. Рекламация при явни несъответсвия и констатирани липси се приема до 24 часа след получаване на пратката./ал.2./в случая на чл.21 ал.1 т.1.3 т.1.4. рекламация се предявява до 24 часа от получаване на заявения продукт, или не по-късно от срока на гаранцията,ако е предоставена такава от Сайта,от който е поръчан продукта.7.3. Гаранции Чл.23./ал.1./ фирма „ДанТЕС 21” гарантира на своите Клиенти, че ще предаде доставената стока във вида,в който е получена./ал.2./ фирма „ДанТЕС 21”не гарантира качеството на стоките и/или услугите,закупени или получени чрез http://zdrave.otbg.eu/ал.3./не гарантира функционалността на ел.поща на потребителите/ал.4./предпоставка за предоставяне на гаранции не могат да бъдат никакви услуги, съвет или информация/устна или писмена/,предоставени от Доставчика на Клиента,които не са упоменати в Настоящите общи и допълнителни условия./ал.5./Поради факта,че фирма „ДанТЕС 21”не разполага с обективната възможност да контролира,променя или да влияе по друг начин върху качеството и годността на заявените от Клиента продукти,то Доставчика не би могъл да отговаря за съответсвието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества. 
8. Право на отказ,съгласно ЗЗПчл.24./ал.1./ Клиент,който е потребител по смисъла на п.13 т.1 от ЗЗП,има право без да дължи обезщетение или неустойка,да се откаже от сключения Договор в срок от 7 /седем/работни дни,считано от датата на получаване на стоката.Упражняването на право на отказ се осъществява посредством изпращане на изрично изявление за отказ до Доставчика. 
9. Право на отказ на заявена стокачл.25/ал.1./В случай,че Клиента е заявил стока,за която в рамките на 3/три/ дни не е постъпило плащане по чл.16 ал.4 т.1.от Настоящи условия,предложението за заявка се анулира. 
10. Преминаване на собственосттачл.26/ал.1.Собствеността на заявената стока се прехвърля на Клиента след подписване на документ за получената стока. 
11.Преминаване на риска чл.27 ал.1. С предаване на стоката на Купувача от страна на http://zdrave.otbg.eu,или на пощенска,куриерска или спедиторска служба , рискът от загуба,похабяване или увреждане на стоката преминава върху Купувача./ал.2./ при просрочване на приемането от страна на Купувача,съгласно чл.19.ал.7.,всички рискове преминават върху него,с изтичане на датата,за която е бил уведомен да получи стоката.
III. ЛИЧНИ ДАННИ. 
1.Лични данни. Събиране,обработване и съхраняване. Цели на използване.чл.28/ал.1./ http://zdrave.otbg.eu събира,обработва и използва информация по чл.6 ал.1 за целите ,предвидени в Настоящи Общи условия/ал.2./Администраторът на Лични данни обработва само онези Лични данни на своите потребители,за които те в качеството си на физически лица са дали своето съгласие по чл.4 ал.1т.2 и чл.5 ал.2 т.2 предложение първо от ЗЗЛД. и чл.6 ал.6 от Настоящи общи условия. /ал.3./Доставчика има право да събира,използва и съхранява информацията,относно своите клиенти ,получена вследствие на регистрацията./ал.4./Предоставянето на Лични данни от страна на Клиента е изцяло доброволно./ал.5./Клиента има право на достъп до и корекция на от Личните си данни по всяко време след първоначалното им предоставяне,включително за тяхното невъзвратимо премахване от системата на http://zdrave.otbg.eu/ал.6./в случай,че Клиента е размислил и не желае предоставяните от него Лични данни да бъдат използвани и съхранявани от системата на http://zdrave.otbg.eu за целите на директния маркетинг в Настоящите общи условия, следва да уведоми с писмено съобщение Доставчика на обявените координати в чл.3 от Общи условия./ал.7./Задълженията на Доставчика отпадат,в случай че Клиента или лица под негов контрол са извършили недобросъвестни действия по смисъла на Настоящите общи условия,или са предоставили неверни данни.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на СТРАНИТЕ. 
1. Права и задължения на Клиента.ЧЛ.29.Права на Клиента/ал.1./ Потребителя има следните прават.1.достъп в режим онлайн до информационните ресурси и търговските услуги на http://zdrave.otbg.eu, съобразявайки се с всички условия и ограничения за ползване в Договор за продажба от разстояние, определени от фирма „ДанТЕС 21.”т.2./ да се информира за състоянието на своята поръчка.т.3. да получава съдействие от http://zdrave.otbg.eu за правилно и ефективно използване на услугите,предоставени от Доставчика.т.4./ да поиска прекратяване на регистрацията,уведомявайки http://zdrave.otbg.eu чрез ел.писмо или телефонен разговор,с което действие сключения Договор със Сайта се счита за автоматично прекратен.т.5.да отправя жалби и предложения до Доставчика на посочените координати по чл. 3 от Общи условия.
Чл.30. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на КЛИЕНТА/ал.1./ Клиента се задължава;т.1. да спазва Настоящите условия за ползване на http://zdrave.otbg.euт.2.да посочи пълни,точни данни по чл.6 ал.1 т.1т.3.да заплати всички разходи по заявената от него стока.т.4.да осигури достъп и възможност за получаване на стоката от него или от упълномощено от него лице,според чл.20ал.1 ал.2т.5. да спазва всички императивни норми на действащото законодателство,както и всякакви забрани и ограничения,въведени от съответните държавни органи,касаещи Общите условия.т.6.изрично се забраняват текстове с рекламно съдържание и линкове /спам/към ел.адреси на http://zdrave.otbg.eu/ал.2/ Потребителя се задължава да не извършва следните неизчерпателно посочени деяния;т.1. да не се представя под фалшива самоличност,представител на производител,фирма и др., или да заблуждава по друг начин принадлежността си към отделен човек или група хора. т.2. да не разпространява на трети лица собствените си параметри за използване на Системата. т.3. да не прехвърля открития му акаунт,IP адрес или клиентски профил на трето лице,без съгласието на Доставчика.т.5. да не претоварва Сайта с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начинт.6. при неправомерно ползване на услугите,Клиента носи отговорност за материални и нематериални щети, нанесени на http://zdrave.otbg.eu. Неправомерно ползване е налице,в следните случаи;т.6.1. когато услугите не се използват по предназначение и затрудняват или блокират дейността на Системата.т.6.2. когато услугите се ползват по начин, който възпрепятства други Клиенти да използват http://zdrave.otbg.eu ,включително когато използва Сайта по начин,предизвикващ отказ от услугите на Доставчика.т.6.3. когато реализира чрез предоставения му достъп от http://zdrave.otbg.eu незаконни цели.т.6.4. когато обменя данни и информация в противоречие със Законовите разпоредби в РБългария.т.6.5. когато формулира,изпраща,предава по друг начин материали,съдържащи компютърни вируси и др.т.6.6. когато самоволно инсталира неодобрени по установения ред крайни устройства,технически и програмни средства,или допусне включването им в мрежата без знанието на Доставчика.Чл.31.При неизпълнение на което и да е условие по чл.30 ал.1.ал.2. Доставчика налага парична глоба в размер на 1000 / хиляда / лева. 
2. Права и задължения на Доставчика. чл.32. Задължения на Доставчика;/ал.1./ да осигури съответствие на закупената стока със сключения Договор за покупко-продажба,съгласно чл.106 от ЗЗП/ал.2./да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока,предмет на сключения Договор за покупко-продажба от разстояние./ал.3./да спазва Общи и допълнителни условия на http://zdrave.otbg.eu, Интернет етиката,както и правилата на морала и добрите нрави. 
Чл.33. Права на Доставчика. /ал.1./Доставчика има следните права:т.1. Да допълва и/или модифицира Общите условия с цел тяхното подобряване,разширение и разнообразие.т.2. да променя едностранно характеристиките на предлаганите от него услуги и Настоящите Общи условия,както и в случай на настъпили промени в Българското законодателство,засягащи частично или изцяло услугите на http://zdrave.otbg.euт.3. да откаже предоставяне на услуги на всички лица или организации по правни,морални или етични причини.т.4. да излъчва реклама навсякъде в Сайта.т.5. Доставчика полага необходимата дължима грижа да поддържа винаги актуална информацията,предоставена от Клиента,без да гарантира достоверността и изчерпателността й.т.6. При неизпълнение на задълженията от страна на Клиента ,съгласно Настоящите условия на http://zdrave.otbg.eu, Доставчика има право да налага незабавни рестрикции за достъп до Сайта и по IP адреси, без да обезщетява Клиента. т.7. Доставчика си запазва правото да предявява искове за нанесени щети от страна на Клиента от неправомерно ползване на http://zdrave.otbg.eu. т.8. Доставчика няма задължението да търси факти и обстоятелства,указващи извършване на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на предоставените услуги на http://zdrave.otbg.eu.т.9. Доставчика няма задължението и обективната възможност да контролира начина,по който Клиента използва http://zdrave.otbg.eu.т.10. http://zdrave.otbg.eu. не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи,произтекли от използването,достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание./ал.2./ Ограничаване на отговорносттат.1. Доставчика не носи никаква отговорност пред потребителите за промени в Страницата,както и за временно или постоянно отстраняване на информация от нея.т.2. http://zdrave.otbg.eu не е ангажиран и с възможни вмешателства в Интернет компютърната система на Клиента от страна на неоторизирани лица.В този смисъл съществува риск от компютърни вируси и целенасочени атаки на хакери.
Чл.34. ПРЕПРАТКИ към САЙТОВЕ на ТРЕТИ СТРАНИ./ал.1./ Предоставените препратки на http://zdrave.otbg.eu към сайтове,собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. Използвайки такива препратки,потребителите не използват услуга,предоставена от http://zdrave.otbg.eu. Непосредствено след използване на препратката, Настоящите общи условия губят сила./ал.2./ http://zdrave.otbg.eu не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност,както за тях,така и за тяхното съдържание. Посещението на такъв сайт и всички произтичащи рискове от него изцяло е отговорност на потребителя./ал.3/.Доколкото Доставчика няма обективната възможност и задължение да контролира страниците и ресурсите на външни сайтове по чл.32 т.1.,то той се освобождава от отговорност относно наличие на противоправен характер на съдържание и материали,станали известни чрез поставяне на електронни препратки и/или рекламни банери./ал.4./ http://zdrave.otbg.eu не носи отговорност спрямо потребителите, както и по отношение на трети лица,в случай,че производител или Сайт предлага за продажба продукт с наличие на злоупотреба- неправомерно ползване на чужда търговска марка,запазен знак за произход или всякаква друга информация,накърняваща имуществени и интелектуални права на трети лица. 
чл.35. ПРЕПРАТКИ към Уебсайта http://zdrave.otbg.eu/ал.1./Собствениците на сайтове извън http://zdrave.otbg.eu имат право да създават препратки към всяка HTMLстраница на http://zdrave.otbg.eu при следните условия;1.препратката може да сочи към дадена страница,без да копира съдържанието и/или да променя и допълва страницата по какъвто и да е начин,включително да не отваря страницата в рамки/frames/.2.не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно предоставените продукти и услуги на http://zdrave.otbg.eu.3. не трябва да внушава явно или неявно ,че http://zdrave.otbg.eu. препоръчва сайта,в който е поставена препратката.4.със създаването на препратка към http://zdrave.otbg.eu собственика на сайта декларира съгласието си с Настоящите общи условия без ограничения и безусловно,дори и да не ползва услугите на http://zdrave.otbg.eu 
чл.36 ОТГОВОРНОСТ при ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ./ал.1./Доставчика не носи отговорност за технически затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта му, които е възможно да възникнат,независимо от положената грижа на http://zdrave.otbg.eu
V. АВТОРСКИ ПРАВА и ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.чл.37./ал.1./ Всички елементи и ресурси на съдържанието на уебсайт http://zdrave.otbg.eu включително и не само софтуерни програми,дизайн.текст,графики,база данни представляват обект на закрила на авторско право по смисъла на Закон за авторско право и сродни права /ЗАПСП/са притежание на фирма „ДанТЕС 21”./ал.2./ правото на достъп на Клиента на уебсайт http://zdrave.otbg.eu не включва правото да се използват обекти на интелектуална собственост по чл.37 ал.1.
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.1.Обезщетения и неустойки.Чл.38 /ал.1./потребителя се задължава да обезщети собственика на http://zdrave.otbg.eu,както и всяко трето лице за вредите,които са претърпели във връзка с неправомерно използване на http://zdrave.otbg.eu от Потребителя./ал.2./ За всяко отделно нарушение от страна на потребителя на задълженията му по чл.30 ал.1,ал.2 от Настоящи общи условия,потребителя дължи на собственика на http://zdrave.otbg.eu неустойка в размер на 2000/две хиляди / лв./ал.3./ Посочения размер на неустойката не лишава http://zdrave.otbg.eu от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката. 
чл.39.ДАННИ за фирма „ДанТЕС 21”:/ал.1./ Фирма „ДанТЕС 21” предоставя свободно на всички потребители на Уебсайта информация относно дейността си , както следва:т.1. В чл.2 т.1. от Общи условия на http://zdrave.otbg.eu,съгласно ЗЗПТПт.2. Адрес на упражняване на дейността / офис/: гр.София, ж.к. "Дървеница" бул. "Климент Охридски" блок No. 19 апартамент No. 40т.3. тел.за контакт - 0884 878 556 т.4. ел.адреси на фирма „ДанТЕС 21 Оод”:т..
/ал.2./ РАБОТНО ВРЕМЕ:Офис: от Понеделник до Петък- от 9.00 до 18 ч. Събота- от 10 до 14 ч.чл.40. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА/ал.1./ При възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или правят невъзможно изпълнението на задълженията на страните по Договора,то докато е в сила форсмажора, всяка една страна ще се счита за освободена от задълженията си по този Договор,след като уведоми писмено другата страна за характера и вида на форсмажора и посочи причините,поради които не може да изпълни своите задължения. 
Чл.41. АРБИТРАЖ /ал.1./ Всички спорове между страните във връзка със сключване,изменение,прекратяване,подновяване,изпълнение и тълкуване на Договора,както и спорове за попълване на празноти в Договора,или приспособяването му към невъзникнали обстоятелства,се разрешават чрез преговори с цел постигане на споразумение./ал.2./ В случай,че не бъде постигнато съгласие,всички спорове по чл.43 ал.1 се отнасят за разрешаване пред Арбитражния Съд при БТПП,съобразно с неговия Правилник за дела,основани на арбитражни споразумения./ал.3./в случай,че местожителството /седалището/ на Клиента е в населено място,извън Столична Община,се счита,че с подписване на Договор за продажба от разстояние и на основание чл.91 от ГПК,Клиента е дал съгласие всички имуществени спорове ,произтичащи от сключване,изменение,прекратяване,подновяване,изпълнение и тълкуване на Договора да се решават пред компетентния по родовата подсъдност Съд. Чл.42. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ/ал.1./ Родители,упражняващи родителски права,настойници или попечители на ненавършили пълнолетия лица,отговарят за всички вреди,причинени от същите на Доставчика и на трети лица при регистриране и използване на услугите,предмет на Настоящите общи условия,както и за всички вреди,вследствие посочване на неверни данни. 
Чл.43. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРАВО /ал.1./ Настоящите общи условия за ползване на Уебсайт http://zdrave.otbg.eu са съобразени с действащата нормативна уредба в т.ч. и не само - Българското търговско право, Закон за електронната търговия,Закон за електронния документ и електронния подпис,Закон за защита на потребителите и техните права,Закон за защита на личните данни,Закон за авторското право и сродните права,Гражданско-Процесуалния Кодекс,Наказателен Кодекс и др.
/ал.2./ Отпечатаната версия на тези страници, или на част от Съдържанието на http://zdrave.otbg.eu предадена по ел.път ще бъде приемлива в съдебни и административни процедури,базирани върху или свързани с тези Общи условия, по начин и условия идентични с други официално изготвени търговски документи в печатна форма
./ал.3./ За всички неуредени и възникнали въпроси и спорове в Настоящите условия между Доставчика и Клиента, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на РБългария.чл.44. Дата на влизане в сила на Настоящите общи условия/ал.1./Настоящите общи условия са обявени в уеб сайта http://zdrave.otbg.eu. на .13.04. 2009г. И влизат в сила,считано от 13.04.2009г.,като се прилагат за всички поръчки и покупки ,подадени на или след тази дата.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Copyright © Йордан Йорданов. All Rights Reserved.
Искате да поръчате? - Пишете ми